Cadeautips voor moeder en baby? We hebben enkele essentiële geschenken voor je.

Wettelijke informatie

Definities

Klant : iedere professionele of bekwame natuurlijke persoon in de zin van de artikelen 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon, die de Site bezoekt, voorwerp van de onderhavige algemene voorwaarden. Diensten : jippedeboer.nl voorziet de Klanten van :

Inhoud: Alle elementen die de informatie op de Site vormen, met name teksten – afbeeldingen – video’s.

Klanteninformatie: Hierna te noemen “Informatie(s)” die overeenkomen met alle persoonsgegevens die door jippedeboer. nl kunnen worden bewaard voor het beheer van uw account, het beheer van de klantrelatie en voor analyse en statistische doeleinden.

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van de bovengenoemde site.

Persoonsgegevens: “Gegevens die, in welke vorm ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, de identificatie mogelijk maken van de natuurlijke personen op wie zij betrekking hebben” (artikel 4 van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

De termen “persoonsgegevens”, “betrokkene”, “subverwerker” en “gevoelige gegevens” hebben de betekenis die is gedefinieerd in de Algemene verordening gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679)

1. Website presentatie.

Overeenkomstig artikel 6 van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van de website jippedeboer. nl op de hoogte gebracht van de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie en de opvolging ervan:

 

De voor publicatie verantwoordelijke persoon is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten.

De Site vormt een intellectueel werk dat wordt beschermd door de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom en de toepasselijke internationale regelgeving. De Klant mag de elementen of werken van de Site op geen enkele wijze hergebruiken, overdragen of voor eigen rekening exploiteren, noch geheel noch gedeeltelijk.

Het gebruik van de jippedeboer.nl website impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, en gebruikers van de jippedeboer.nl site worden dan ook verzocht deze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gezien te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Jippedeboer.nl kan echter besluiten de website te onderbreken voor technisch onderhoud. In een dergelijk geval zal jippedeboer.nl alles in het werk stellen om de gebruikers vooraf te informeren over de data en tijdstippen van de interventie. De website jippedeboer.nl wordt regelmatig door jippedeboer.nl geactualiseerd. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: zij zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

3. Beschrijving van de verleende diensten.

Het doel van de website jippedeboer.nl is het verschaffen van informatie over de activiteiten van het bedrijf. jippedeboer.nl streeft naar een zo accuraat mogelijke informatievoorziening op de jippedeboer. nl website. Jippedeboer.nl kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele omissies, onjuistheden of tekortkomingen in de actualisering van deze informatie, ongeacht of deze te wijten zijn aan haar eigen toedoen of die van derden partners die deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de jippedeboer.nl website wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en is onder voorbehoud van wijzigingen. Verder is de informatie op de website jippedeboer.nl niet uitputtend. Het is onderworpen aan wijzigingen die zijn aangebracht sinds het online werd gezet.

4. Contractuele beperkingen inzake technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Voorts verbindt de gebruiker van de site zich ertoe zich toegang tot de site te verschaffen met recente, virusvrije apparatuur en met een actuele browser De website jippedeboer.nl wordt gehost door een dienstverlener in de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679)

Het doel is een dienst te verlenen die de beste toegankelijkheidsgraad garandeert. De gastheer garandeert de continuïteit van zijn dienstverlening 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Zij behoudt zich evenwel het recht voor om de hostingdienst zo kort mogelijk te onderbreken, met name voor onderhoudsdoeleinden, om haar infrastructuren te verbeteren, in geval van een storing van haar infrastructuren of indien de Diensten abnormaal geacht verkeer genereren.

jippedeboer.nl en de host kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storingen in het internetnetwerk, telefoonlijnen of computer- en telefonieapparatuur, met name in geval van netwerkcongestie waardoor de toegang tot de server wordt verhinderd.

5. Intellectuele eigendom en namaak.

jippedeboer.nl is de houder van de intellectuele eigendomsrechten en beschikt over de gebruiksrechten op alle op de website toegankelijke elementen, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, video’s, iconen en geluiden. Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of het gebruikte procédé, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van: jippedeboer.nl.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Code de la Propriété Intellectuelle.

6. Beperking van de aansprakelijkheid.

jippedeboer.nl treedt op als uitgever van de site. jippedeboer.nl is verantwoordelijk voor de kwaliteit en juistheid van de door haar gepubliceerde inhoud.

jippedeboer.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die wordt veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de website jippedeboer.nl, en die het gevolg is van hetzij het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de in punt 4 aangegeven specificaties, hetzij van het optreden van een bug of een incompatibiliteit.

jippedeboer.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van markt of verlies van kans) als gevolg van het gebruik van de jippedeboer.nl website. Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) staan ter beschikking van de gebruikers. jippedeboer.nl behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, alle in deze ruimte gedeponeerde inhoud te verwijderen die in strijd zou zijn met de in Frankrijk geldende wetgeving, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Indien nodig behoudt jippedeboer.nl zich tevens het recht voor om de gebruiker aansprakelijk te stellen voor racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschappen, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto’s, etc.).

7. Beheer van persoonsgegevens.

De Klant is op de hoogte van de regelgeving inzake marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor vertrouwen in de digitale economie, de wet op de gegevensbescherming van 06 augustus 2004 alsook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679).

7.1 Verantwoordelijken voor het verzamelen van persoonsgegevens

Voor de Persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de aanmaak van de persoonlijke account van de Gebruiker en zijn navigatie op de Site, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de Persoonsgegevens: jippedeboer.nl, haar wettelijke vertegenwoordiger

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de door haar verzamelde gegevens, verbindt jippedeboer. nl zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen na te leven. Het is met name de verantwoordelijkheid van de Cliënt om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, om zijn prospects en klanten volledige informatie te verstrekken over de verwerking van hun persoonsgegevens, te beginnen met het verzamelen van hun toestemming, en om een register van de verwerking bij te houden overeenkomstig de werkelijkheid. Telkens wanneer jippedeboer.nl Persoonsgegevens verwerkt, neemt jippedeboer.nl alle redelijke maatregelen om de juistheid en relevantie van de Persoonsgegevens te verzekeren met betrekking tot de doeleinden waarvoor jippedeboer.nl deze verwerkt.

7.2 Doel van de verzamelde gegevens

jippedeboer.nl kan de gegevens geheel of gedeeltelijk verwerken:

  • om het surfen op de Site en het beheer en de traceerbaarheid van de door de gebruiker bestelde diensten mogelijk te maken: aansluitingsgegevens en gebruik van de Site, facturering, bestelhistoriek, enz.
  • ter voorkoming en bestrijding van computerfraude (spamming, hacking, enz.): voor de navigatie gebruikte computerapparatuur, IP-adres, wachtwoord (hashed)
  • om de navigatie op de Site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens
 • voor het uitvoeren van facultatieve tevredenheidsonderzoeken op jippedeboer.nl: emailadres
 • voor het uitvoeren van communicatiecampagnes (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres

jippedeboer.nl verkoopt uw persoonlijke gegevens niet, deze worden alleen gebruikt voor statistische en analytische doeleinden.

7.3 Recht van toegang, rectificatie en verzet

Conform de geldende Europese regelgeving hebben de Gebruikers van jippedeboer.nl de volgende rechten:

  • recht van toegang (artikel 15 RGPD) en rectificatie (artikel 16 RGPD), actualisering, volledigheid van de gegevens van de Gebruikers recht van blokkering of verwijdering van de persoonsgegevens van de Gebruikers (artikel 17 RGPD), wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn, of waarvan de inzameling, gebruik, verstrekking of bewaring verboden is
  • het recht om toestemming op elk moment in te trekken (artikel 13-2c GDPR)
  • het recht om de verwerking van gebruikersgegevens te beperken (artikel 18 GDPR)
  • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens van gebruikers (artikel 21 GDPR)
  • het recht op overdraagbaarheid van de door de Gebruikers verstrekte gegevens, wanneer deze gegevens het voorwerp uitmaken van geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een contract (artikel 20 GDPR)
  • het recht om het lot van de gegevens van de Gebruikers na hun overlijden te bepalen en om te kiezen aan wie jippedeboer.nl hun gegevens (al dan niet) zal meedelen aan een derde die zij vooraf hebben aangewezen

Zodra jippedeboer.nl kennis krijgt van het overlijden van een Gebruiker en bij gebreke van instructies van de Gebruiker, verplicht jippedeboer. nl zich om de gegevens van de Gebruiker te vernietigen, tenzij het noodzakelijk is om deze gegevens te bewaren voor bewijsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Indien de Gebruiker wil weten hoe jippedeboer.nl zijn Persoonsgegevens gebruikt, om rectificatie daarvan wil vragen of tegen de verwerking daarvan bezwaar wil maken, kan de Gebruiker schriftelijk contact opnemen met jippedeboer. nl op het volgende adres

 

In dat geval moet de Gebruiker aangeven welke Persoonsgegevens hij/zij door jippedeboer.nl wil laten corrigeren, bijwerken of verwijderen, waarbij hij/zij zich nauwkeurig dient te identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken tot verwijdering van Persoonsgegevens zullen onderworpen zijn aan de verplichtingen die jippedeboer. nl door de wet worden opgelegd, in het bijzonder met betrekking tot het bewaren of archiveren van documenten. Ten slotte kunnen de Gebruikers van jippedeboer.nl een klacht indienen bij de controlerende instanties, en met name bij de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Niet-mededeling van persoonsgegevens

jippedeboer.nl zal de over haar Klanten verzamelde Informatie niet verwerken, hosten of overdragen aan een land dat buiten de Europese Unie ligt of door de Europese Commissie als “niet-adequaat” is erkend, zonder de Klant daarvan vooraf op de hoogte te stellen. Jippedeboer.nl blijft echter vrij in de keuze van haar technische en commerciële onderaannemers op voorwaarde dat zij voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679).

jippedeboer.nl verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de Informatie te vrijwaren en in het bijzonder dat deze niet wordt meegedeeld aan onbevoegden. Indien jippedeboer.nl echter kennis krijgt van een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van de informatie van de Klant aantast, zal zij de Klant zo spoedig mogelijk informeren en hem op de hoogte brengen van de corrigerende maatregelen die zijn genomen. Verder verzamelt jippedeboer. nl geen “gevoelige gegevens”.

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden verwerkt door de dochterondernemingen en onderaannemers (dienstverleners) van jippedeboer. nl, uitsluitend om de doeleinden van dit beleid te bereiken.

Binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden en voor de hierboven genoemde doeleinden zijn de belangrijkste personen die toegang kunnen hebben tot de gegevens van de Gebruikers van jippedeboer.nl voornamelijk de agenten van onze klantenservice.

8. Kennisgeving van incidenten

Hoe hard we het ook proberen, geen enkele methode van overdracht via het internet en geen enkele methode van elektronische opslag is volledig veilig. Wij kunnen derhalve geen absolute veiligheid garanderen. Indien wij kennis krijgen van een inbreuk op de beveiliging, zullen wij de betrokken gebruikers daarvan in kennis stellen zodat zij passende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor incidentmelding houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. Wij verbinden ons ertoe onze cliënten volledig op de hoogte te houden van alle aangelegenheden in verband met de veiligheid van hun rekening en hun alle informatie te verstrekken die nodig is om hen te helpen aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen te voldoen.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de jippedeboer.nl website wordt zonder medeweten van de gebruiker openbaar gemaakt, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de overname van jippedeboer.nl en haar rechten zou de overdracht van de voornoemde informatie aan de uiteindelijke koper die op zijn beurt zou worden gehouden aan dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens met betrekking tot de gebruiker van de jippedeboer.nl site mogelijk te maken.

Beveiliging

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens en Persoonlijke Gezondheidsgegevens te waarborgen, maakt jippedeboer. nl gebruik van netwerken die worden beschermd door standaardvoorzieningen zoals firewalls, pseudonimisering, versleuteling en wachtwoorden.

 

Bij de verwerking van Persoonsgegevens neemt jippedeboer.nlalle redelijke maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

9. Hyperlinks, cookies en internetlabels

De website jippedeboer.nl bevat een aantal hyperlinks naar andere websites, die met toestemming van jippedeboer.nl zijn opgezet. Jippedeboer. nl heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de bezochte sites te controleren en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

Tenzij u besluit de cookies te deactiveren, aanvaardt u dat de site ze kan gebruiken. U kunt deze cookies op elk moment en kosteloos deactiveren door gebruik te maken van de deactiveringsopties die u worden aangeboden en die hieronder worden vermeld, wetende dat dit de toegang tot alle of een deel van de Diensten die door de site worden aangeboden, kan beperken of verhinderen.

9.1 “COOKIES

Een “cookie” is een klein informatiebestand dat naar de browser van de Gebruiker wordt gestuurd en op de terminal van de Gebruiker (bv. computer, smartphone) wordt opgeslagen, (hierna “Cookies”). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker, en de datum en het tijdstip van toegang. Cookies zullen de terminal van de Gebruiker op geen enkele manier beschadigen.

 

jippedeboer.nl kan informatie verwerken over het bezoek van de Gebruiker aan de Site, zoals de geraadpleegde pagina’s en de uitgevoerde zoekopdrachten. Deze informatie stelt jippedeboer. nl in staat de inhoud van de Site en de navigatie van de Gebruiker te verbeteren.

 

Cookies vergemakkelijken de navigatie en/of de levering van diensten die door de Site worden aangeboden, de Gebruiker kan zijn browser zo configureren dat hij kan beslissen of hij ze al dan niet aanvaardt, zodanig dat de cookies in de terminal worden opgeslagen of, integendeel, dat ze worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij volgens de afzender ervan. De Gebruiker kan ook zijn browsersoftware zo configureren dat hem van tijd tot tijd de mogelijkheid wordt geboden om Cookies te accepteren of te weigeren, voordat een Cookie in zijn terminal wordt opgeslagen. jippedeboer.nl informeert de Gebruiker dat in dit geval mogelijk niet alle functies van zijn browsersoftware beschikbaar zijn.

 

Indien de Gebruiker de opslag van cookies in zijn terminal of browser weigert, of indien de Gebruiker de daar opgeslagen cookies verwijdert, wordt de Gebruiker ervan in kennis gesteld dat zijn navigatie en ervaring op de Site beperkt kunnen zijn. Dit kan ook het geval zijn als jippedeboer. nl of een van haar dienstverleners omwille van de technische compatibiliteit het door de terminal gebruikte type browser, de taal- en beeldscherminstellingen of het land van waaruit de terminal met het internet verbonden lijkt te zijn, niet kan herkennen.

 

In voorkomende gevallen wijst jippedeboer.nl alle aansprakelijkheid af voor de gevolgen verbonden aan het verminderd functioneren van de Site en van de diensten die door jippedeboer.nl kunnen worden aangeboden, als gevolg van (i) het weigeren van Cookies door de Gebruiker (ii) de onmogelijkheid voor jippedeboer.nl om de Cookies die nodig zijn voor het functioneren ervan te registreren of te raadplegen als gevolg van de keuze van de Gebruiker. Voor het beheer van de Cookies en de keuzes van de Gebruiker is de configuratie van elke browser verschillend. Dit wordt beschreven in het helpmenu van de browser, waarin wordt aangegeven hoe de Gebruiker zijn of haar wensen met betrekking tot Cookies kan wijzigen.

 

De Gebruiker kan er te allen tijde voor kiezen om zijn of haar wensen met betrekking tot Cookies kenbaar te maken en te wijzigen. jippedeboer.nl kan ook gebruik maken van de diensten van externe dienstverleners om haar te helpen bij het verzamelen en verwerken van de informatie die in deze paragraaf wordt beschreven.

 

Ten slotte, door te klikken op de pictogrammen gewijd aan de sociale netwerken Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus die worden weergegeven op de jippedeboer. nl Website of in haar mobiele applicatie en indien de Gebruiker het deponeren van cookies heeft aanvaard door te blijven navigeren op de jippedeboer.nl Website of mobiele applicatie, kunnen Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus ook cookies op uw terminals (computer, tablet, mobiele telefoon) deponeren.

 

Dit soort cookies worden alleen op uw terminals geplaatst als u daar toestemming voor geeft door verder te surfen op de jippedeboer.nl Website of mobiele applicatie. De Gebruiker kan zijn of haar toestemming voor het plaatsen van dit soort cookies door jippedeboer.nl echter te allen tijde intrekken.

Artikel 9.2. INTERNET-GAVENS

jippedeboer.nl kan incidenteel gebruik maken van internettags (ook bekend als actietags, single-pixel GIF’s, clear GIF’s, onzichtbare GIF’s en one-to-one GIF’s) en deze inzetten via een webanalysepartner die zich mogelijk in het buitenland bevindt (en dus de bijbehorende informatie opslaat, waaronder het IP-adres van de Gebruiker).

 

Deze beacons worden zowel geplaatst in de online advertenties die gebruikers toegang geven tot de Site, als op de verschillende pagina’s van de Site. Deze technologie stelt jippedeboer.nl in staat de reacties van bezoekers op de Site en de effectiviteit van haar acties te evalueren (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de informatie die wordt geraadpleegd), alsmede het gebruik van deze Site door de Gebruiker.

 

De externe serviceprovider kan via deze beacons informatie verzamelen over bezoekers van de Site en andere websites, rapporten over de activiteit van de Site voor jippedeboer.nl samenstellen, en andere diensten verlenen met betrekking tot het gebruik van de Site en het internet.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Alle geschillen in verband met het gebruik van de website jippedeboer.nl vallen onder de Franse wetgeving. Behoudens in gevallen waarin de wet dit niet toestaat, zijn de bevoegde rechtbanken van Tours bij uitsluiting bevoegd